Ths.Bs Đỗ Gia Qúy Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh Viện châm cứu Trung Ương

Ths.Bs Đỗ Gia Qúy
Chức vụ:–Trưởng  khoa Khám bệnh Bệnh Viện châm cứu Trung Ương
Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền 
Bằng cấp: Thạc sĩ
 

Nguyên trưởng khoa Khám bệnh Bệnh Viện châm cứu

Chức vụ:–Nguyên trưởng  khoa Khám bệnh Bệnh Viện châm cứu Trung Ương
Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền 
Bằng cấp: Thạc sĩ

Bác sĩ  khoa Khám bệnh Bệnh Viện y học cổ truyền Trung Ương

Chức vụ: –Bác sĩ  khoa Khám bệnh Bệnh Viện y học cổ truyền Trung Ương
Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền
Bằng cấp: Bác sĩ